Πλειστηριασμοί

Το γραφείο μας εδώ και πολλές δεκαετίες αναλαμβάνει για τους πελάτες του όλη την διαδικασία, από την συνεχή ενημέρωση για τις ευκαιρίες που υπάρχουν, την ανεύρεση του κατάλληλου ακινήτου, ως την τελική παράδοση του.

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

Δείγμα Λίστας Πλειστηριασμών

Διαδικασία συμμετοχής

Στο διαγωνισμό ενός πλειστηριασμού ακινήτου, μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, προσωπικά ο ίδιος ή διαμέσου πληρεξούσιου αντιπροσώπου του. Απαραίτητη και αναγκαία είναι η προσκόμιση της αστυνομικής του ταυτότητας (ΑΔΤ).

Οι ενδιαφερόμενοι, για να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής σε πλειστηριασμό ακινήτου, θα πρέπει να έχουν καταθέσει «εγγύηση», σε μετρητά ή σε Τραπεζική επιταγή ποσού ίσου με το 30% της τιμής εκκίνησης του διαγωνισμού, κατά την έναρξη του διαγωνισμού στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο.

Οι νέες Νομοθετικές ρυθμίσεις, υπαγορεύουν τα εξής:

Α) Η τιμή εκκίνησης είναι, πλέον, η Εμπορική τιμή του ακινήτου και όχι η αντικειμενική αξία του ακινήτου,

Β) Η διεξαγωγή των πλειστηριασμών ακινήτων, γίνεται υποχρεωτικά με σφραγισμένες προσφορές και αποκλειστικά μόνο σε Ειρηνοδικεία ή με ηλεκτρονικά μέσα αναλόγως την διαδικασία που θα επιλέξει ο επισπεύδων του πλειστηριασμού.

Διαδικασία αποδοχής

Μετά το πέρας του διαγωνισμού, ο αποδέκτης πλειοδότης του ακινήτου, οφείλει:

  1. Σε διάστημα πέντε (5) ημερών, να πληρώσει στην εφορία το αναλογούν ποσό φόρου. Το ποσό φόρου υπολογίζεται είτε επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ή επί της αγοραίας τιμής του ακινήτου, ανάλογα ποια είναι η μεγαλύτερη από τις δύο τιμές.
  2. Εντός δύο (2) εβδομάδων θα πρέπει να καταβάλει και να αποπληρώσει το υπόλοιπο ποσό της πλειοδοσίας του ακινήτου στον εντεταλμένο συμβολαιογράφο.
  3. Η διαδικασία μεταγραφής του ακινήτου, αρχίζει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών και υποχρεώσεων. Το ακίνητο απαλλάσσεται όλων των βαρών και παραμένει ελεύθερο πάσης απαιτήσεως στον νέο Ιδιοκτήτη/πλειοδότη, αμέσως, με την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Το γραφείο μας εδώ και πολλές δεκαετίες αναλαμβάνει για τους πελάτες του όλη την διαδικασία, από την συνεχή ενημέρωση για τις ευκαιρίες που υπάρχουν, την ανεύρεση του κατάλληλου ακινήτου, ως την τελική παράδοση του.

Loading...